TEREN portret | Danubiana}

Veľká ryba

29. marec 2015 - 23. august 2015

Možno je to, čo nazývame umením „aj čosi, kde človek nájde svoju cestu, svoj pokoj “ (L. T.). Ak sa obzrieme na tridsaťročné hľadanie Laca Terena zistíme, že svoju originálnu cestu našiel. Vo svojich začiatkoch patril v polovici osemdesiatych rokov ku generácii, ktorá lámala dogmy sorely a trúfalo siahala po výtvarnom jazyku postmoderny.
Charakter expresívnej maľby mu bol bytostne blízky. Umožnil mu rozvíjať fenomén maľby novým spôsobom ako ironizujúcu reflexiu spoločenského diania. Zameral sa na obrazovú symboliku dobových politických ikon budovateľského optimizmu ako bezobsažných a sprofanovaných téz. Skúsenosti z tejto etapy, ale aj prenikanie do tajov maľby veľkých svetových osobností znamenali pre Terena proces vnútorného dozrievania chápania maľby. Preto sa aj spôsob maľby v princípe menil, vracal sa k podstate maliarstva. Inými očami vníma veci okolo seba, hľadá nové témy a novú obrazovú symboliku. Odhaľuje v nich viacvýznamový vzťah medzi témou, symbolom a obsahom a aktualizuje ich posolstvo. Dôležitú úlohu má v jeho novšej tvorbe kresba. Je základom formotvorného i kompozičného princípu. V spojení s jemnou pastelovou farebnosťou dospel k novej interpretácii „zatracovaného“ pojmu krásna: „Chcem, aby moje veci boli krásne. Radšej krásne ako súčasné“. Týmto postojom sa však Teren od súčasnosti nevzďaľuje. Dokázal vytvoriť nadhľad nad ignorovaním kontextu, relativizujúc pojem „súčasnosť“.
Jeho tvorba sa odvíja cyklicky na niekoľkých témach. Väčšinou siaha po intímnejších až klasických maliarskych motívoch: zátišia, ženy, akty, sny, prírodné motívy, kvety, či rastliny z herbárov, ktoré podáva s veľmi jemnou a sofistikovanou iróniou, až sarkazmom. Zámerom autora je „návrat k maliarstvu“.
Výstava prezentuje veľkoformátové maľby a plastiky z posledného obdobia.

Eva Trojanová

Biografia

Narodil sa roku 1960 v Bratislave. V rokoch 1979 – 1985 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1990 – 1991 absolvoval štipendijný pobyt na BINZ 39 v Zürichu. V roku 2004 bol hosťujúcim profesorom na VŠUP v Prahe. V rokoch 2003 – 2013 pracoval pre Nadáciu TRANZIT v Bratislave, zameranú na podporu súčasného umenia, kde organizoval výstavy, semináre, prednášky, workshopy...