CZECH ART portret | Danubiana}

20 rokov po...

10. január 2010 - 07. marec 2010 Kurátori: Adam Hoffmeister, Libor Gronský

Danubiana pripravila v poslednom období niekoľko širšie koncipovaných medzinárodných podujatí, ku ktorým patrila aj výstava Czech art. Výstava orientovaná na súčasné české umenie za posledné dvadsaťročie v Bratislave chýbala. Podnetom na jej realizáciu bolo práve dvadsiate výročie Nežnej revolúcie, ktorá sa stala pre umenie symbolom tvorivej slobody. Odbornú garanciu nad prípravou výstavy prevzala známa česká Galéria Millenium. Zostavila kolekciu diel zo súčasného českého umenia, ktorá ukážkovo načrtáva prierez dnešnou mladšou strednou a staršou strednou generáciou. Jej hlavní protagonisti, niektorí bývalí členovia známej skupiny Tvrdošíjní, ešte v osemdesiatych rokoch presadzovali postmoderné princípy umeleckej tvorby. Dnes patria ku kľúčovým osobnostiam nového českého umenia. Na výstave boli zastúpení renomovaní autori ako Jiří Sopko, Michael Rittstein, František Skála, Vladimír Kokolia, Stefan Milkov, Boris Jirků, David Černý, Michal Cihlář, Jaroslav Róna, Jasan Zoubek, Vladimír Merta a i. Z nich väčšina laboruje v oblasti expresívnych foriem figurácie a v osemdesiatych rokoch iniciovali postmodernú estetiku v českom umení, ktorá v mnohých prípadoch prešla do postkonceptuálnych stratégií, umenia akcie a performancie. Výstavu možno považovať za veľký prínos v oblasti prehlbovania kultúrnych kontaktov medzi našimi krajinami.