Dusan Kallay portret 2 | Danubiana}

Magický svet farieb

16. jún 2018 - 15. august 2018

„Môj život sa stále pohybuje na rozhraní sna a reality“ a práve snovú stránku predstáv Dušana Kállaya môžeme obdivovať v jeho ilustráciách i maľbách. Jeho sny, akokoľvek sú prepojené so skutočnosťou, existujú mimo nej a nemôže z nich uniknúť. To, čo sa nám zdá verne zobrazené, uniká do tajomného sveta neobvyklých vzťahov a súvislostí. Je to spôsob umelca, ako môže vo svojej tvorbe objavovať rozmanitosť sveta v rôznych podobách: cez bizarný svet ľudí zvierat a vecí.
Dušan Kállay je nielen excelentným kresliarom, ale aj vynikajúcim koloristom. Úzke prepojenie jeho ilustrátorskej tvorby a maľby vytvára práve fenomén farby. To, čo ich spája viac než technologické predpoklady, je schopnosť transformovať motív s magickou sugestívnosťou a presvedčením, že zázračno existuje. Príbehy, ktoré nám sprostredkúva, vidí cez okuliare nadhľadu, humoru i ľahkej irónie. Niečím sa možno inšpiroval aj u dadaistov či surrealistov, v každom prípade v dramatických situáciách, prekáračkách objavuje skryté poľudšťujúce posolstvá. Umelec sa opiera o poznanie, že „svet je oveľa širší ako ten, čo vidíme“, preto každý z titulov ktorý ilustroval (a ktoré tu dnes prezentuje) je preňho hĺbkovou sondou nielen za hranice viditeľného sveta. Či už to je Veselý koncert (1998), Slovenské rozprávky (2012), Príbehy zo Shakespeara (2006) alebo novšie Príbehy Dona Quijota (2017), každý text poskytuje dostatok podnetov k dobrodružným, satirickým, groteskným, humorným interpretáciám, ktoré svojím spôsobom vystihujú atmosféru literárnej predlohy. Jeho povestná kresliarska virtuozita sa spája s vysokou kultúrou narábania s farbou. Maliarske schopnosti sa naplno prejavili v obrazoch zo série Anonymi z Pompejí (2011 – 2017). Apokalyptickú skazu antického mesta bohatstva a pýchy interpretuje ako podstatu vzniku života i jeho zániku.

Biografia

Dušan Kállay patrí medzi veľké osobnosti povojnového vývinu slovenskej i svetovej knižnej tvorby. Narodil sa roku 1948 v Bratislave. V rokoch 1966 – 1972 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Želibský, V. Hložník). Od roku 1990 pôsobí ako profesor na VŠVU v Bratislave, kde vedie oddelenie grafiky a voľnej ilustrácie. Venuje sa grafike, ilustrácii, maľbe, kresbe, známkovej tvorbe, exlibris.
Viedol medzinárodné workshopy i prednášky (Viedeň, Kolding, Trier, Katovice, Tokio, Tchaj-pej...). Ilustroval takmer stovku titulov, z ktorých mnohé vyšli v cudzojazyčných vydaniach. Spolupracuje s viacerými zahraničnými renomovanými vydavateľstvami, ako Ravensburger Buchverlag Ravensburg, Grimm Press Taipei, Shinchosha Company Tokyo, Fukuinkan Shoten Tokyo, Albatros Praha…
Za svoju tvorbu získal desiatky cien a diplomov. K najvýznamnejším patrí Cena H. CH. Andersena Oslo (1988), UNICEF Award Bologna (1992) a Grand Prix WIPA Viedeň (Najkrajšia kniha sveta 2009 a 2012). Z novších ocenení: 2018 Special Award, International Triennial of Graphic Art Bitola, 2017 Cena poštovej banky na BIB 2017, 2017 Želimir Award 1. medzinárodné trienále grafiky v Livne, 2015 Grand Prix 150 rokov Alice v Grobier Club New York, 2008 Grand Prix Malé formy grafiky Lodž, 2008 Grand Prix Medzinárodné bienále ilustrácií Zagreb...