Macho-portret | Danubiana}

AKO SA MÁŠ VIETOR?

02. jún 2017 - 03. september 2017 Kurátor: Dr. Sylva Petrová, Prof. em.

Palo Macho, maliar, sklár, pedagóg, a básnik (1966) patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej kultúrnej scény súčasnosti. Svojou unikátnou, nekonvenčnou výtvarnou (a literárnou) tvorbou si získal vysoký umelecký kredit doma aj v zahraničí.
Poznávacím znamením Machových prác je inovácia: inovácia poňatia práce so sklom a maľby na ňom. Machov talent je rozkročený medzi dvoma pólmi – sklom a maľbou. Sklo používa ako plátno. Je maliarom, ktorý na umelecké vyjadrenie využíva médium skla s jeho priehľadnosťou, priesvitnosťou, krehkosťou a exkluzívnosťou, a tým svojim prácam, oproti klasickej maľbe, dáva ďalší fyzikálny (priestorový), a súčasne aj významový rozmer.
Originálny výraz jeho diel podporuje permanentný experiment, hravosť, a zvedavosť. Využíva digitálne prenášané fotografie, obtlačky, kresby, priehľady, rôzne plány maľby a kresby na vrstvených tabuliach skla... Maľovanie v posledných rokoch rozširuje aj kovovými konštrukciami zakomponovanými do priestoru, a vytvára svojho druhu maľbu ako objekt – sochu. Schopnosti „donútiť sklo“ robiť čo sám ako tvorca chce, načerpal počas dlhých štúdií na sklárskych školách na Slovensku a aj v Čechách. Preto dokáže používať sklárske technológie v celej ich šírke bez toho, aby ho technicky obmedzovali. Vo svojom poňatí tvorby a ceste k umeniu sa vyhranil už ako mladý tvorca, a tieto názory v zásade nikdy nezmenil.
Machov prejav, založený na európskych kultúrnych hodnotách a vzdelanosti, je vysoko intelektuálny. Nechce nás baviť príbehmi a komentármi aktuálneho diania, ale zobrazuje všeobecné princípy existencie, myslenia a vesmíru. Jeho poetické a abstrahujúce maľby inšpirované detstvom, krajinou, architektúrou, ľudskou figúrou, rituálom atď. majú silný emocionálny potenciál, ktorý vzbudzuje asociatívne väzby k meditácii a filozofickému mysleniu.

Biografia

Palo Macho (nar. 22. 9. 1965 v Streženiciach) študoval na oddelení maľby skla na strednom odbornom učilišti sklárskom v Novom Bore (1980 – 1983), strednej umeleckopriemyselnej škole sklárskej v Kamenickom Šenove (1983 – 1986) a na oddelení sklárskeho výtvarníctva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. J. Gavula, 1989 – 1995). Absolvoval študijný pobyt na École des Beaux Arts v Saint Etienne (1993) a v Cité International des Arts v Paríži (1997). Pedagogicky pôsobil na škole úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach. Od roku 2011 pôsobí ako odborný asistent v Ateliéri skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
V roku 2015 vyšla o jeho tvorbe monografia Kataríny Bajcurovej a Sylvy Petrovej. Vydal básnické zbierky Strelné modlitby, Slovenský spisovateľ (1995), Mesiac na červeno, F. R. & G. (2006). V roku 2008 bol o jeho tvorbe nakrútený film Palo Macho / Sklenené obrazy (scenár a réžia Meir Lubor Dohnal).