AUSTRIAN ART portret | Danubiana}

Austrian ART

28. jún 2006 - 17. september 2006 Expresívne tendencie po roku 1960
Kurátori: Ingried Brugger, Manfred Lang, Gabriele Wimmer

Výstava sprostredkovala divákom výtvarnú oblasť, v ktorej dosiahlo rakúske umenie špecifický prínos a medzinárodný ohlas. Výber umelcov, zostavený z viacerých generačných vrstiev, naznačil kontinuálny vývin rakúskej maľby posledných desaťročí. Koncepcia sledovala umelecké tendencie, ktoré sa vyvíjali v maliarstve a kresbe od expresívnej abstrakcie a informelu k expresívnym polohám figurácie. Rakúska povojnová avantgarda sa formovala v okruhu umelcov pri Galerie St. Stephan, kam patrili A. Rainer, J. Mikl, W. Hollega, M. Prachensky, M. Lassnig. Z tohto umeleckého okruhu sa vyprofilovali veľké osobnosti súčasného rakúskeho maliarstva. Špecifickým prínosom rakúskeho umenia sú aktivity, ktoré vošli do dejín umenia pod názvom Viedenský akcionizmus. Pri jeho zrode stáli umelci A. Frohner, O. Muehl a H. Nitsch. Podstatou prejavu bola akcia vychádzajúca z happeningu a fluxusu. Viedenský akcionizmus sa v priebehu šesťdesiatych rokov vyvinul do samostatného a medzinárodne akceptovaného umeleckého smerovania. Novú expresívnu maľbu osemdesiatych rokov prezentovala tvorba J. Messenseeho, H. Zeensa, S. Anzingera, A. Mosbachera. Najmladšia generácia je menej zaťažená historickými kontextmi a využíva nové prostriedky a médiá. Patria k nim najmä fotopostupy, film a digitálne médiá (E. Wagner, M. Reiter).