POLLAG portret | Danubiana}

Europa Domus Pacis

24. marec 2018 - 10. jún 2018 Kurátor: Mária Horváthová

Peter Pollág, umelec, ktorý je autorom skice rímskej galéry, symbolu i predobrazu architektonickej podoby Danubiany, a ktorého monumentálna plastika Dunajské krídla na cípe polostrova víta každého návštevníka, sa do tohto úžasného múzea na brehu Dunaja vracia s veľkorysým výberom svojich diel z posledný dvoch desaťročí a dôvodom na jeho prezentáciu je nielen okrúhle jubileum, ale i iné historické, politické, spoločenské, ale aj výsostne osobné súvislosti, medzi ktorými sa sté výročie ukončenia prvej svetovej vojny, ktorá od základov zmenila tvár novodobej Európy, javí ako veľmi aktuálne.
Dnes už snáď nikto nespochybňuje pozíciu autora ako jedného z najpozoruhodnejších zjavov súčasnej slovenskej maľby. Jeho výnimočné diela i úspešné výstavné projekty, realizované doma i v zahraničí, neustále priťahujú divákov, dávajúc im priestor na meditáciu a zamyslenie.
Nezabudnuteľná je jeho kolekcia monumentálnych plátien „Poznámky z Afriky“ , čínske metamorfózy „Prvý cisár“, z ktorých dodnes čerpá poučenia, či „Hľadanie súvislostí“ kde sa snaží nájsť paralely i odlišnosti troch najvýznamnejších náboženských ideológií euro-ázijsko-afrického priestoru. Nemožno nespomenúť i jeho interpretácie vlastných spomienok, snov a predstáv „Manuál na chytanie snov“ alebo „Na ceste domov“, ktoré sú jeho osobnými vyznaniami.
Peter Pollág je vynikajúci kolorista. Pri jeho obrazoch vnímame najsamprv ich eruptívnu farebnosť a odvážne gestá či skratky. Bližší pohľad však odhalí zreteľnú sieť čiar a súradníc, ktoré vytvárajú pôdorys dejov a modelujú skelety jeho postáv. Je to premyslená až racionálne vnímaná „topografia terénu“, jeho osobné a tajuplné súradnice priestoru a času na mape života. Vizuálne ich vnímame v podobe výraznej, zväčša čiernej reliéfnej kresby, ako negatívny odtlačok vo farebnej hmote, alebo jemnú šrafúru vo vrstvách farebných pást.
Peter Pollág je i výnimočný figuralista a zároveň i básnik a rozprávač. Maľuje obrazy, ktoré vás oslovia, prekvapia, ohúria a hlavne Vás prinútia postáť a zamyslieť sa. Obrazy, ktoré sú expresívne i imaginatívne, dynamické i tajomné, plné pohybu i života, pôsobia dojmom, akoby boli spontánnym odrazom jediného okamihu. Až bližší pohľad prezradí, že to najpozoruhodnejšie na nich je ukryté v ich hĺbke, v duchovnom rozmere myšlienky, zatavenej vo farbe a obrazovej ploche ako magický kód, ktorý Vám odhalí podstatu vecí a javov, odkryje nánosy času a rozuzlí tisícky príbehov. Peter Pollág ich interpretuje s neobyčajnou istotou, využíva jedinečnú silu metafory a symbolov, kúzlo a poetiku imaginácie, drsnú expresivitu i bezodnú hĺbku drámy.
Citujem samú seba ak zopakujem už dávno napísané, že Peter Pollág vo svojich obrazoch „ ...presvedčivo tlmočí aktuálne mementá dneška a život plný protikladov, konfliktov, ale aj zmierení, zároveň však rovnako intenzívne prežíva dávne príbehy a odkazy histórie, ktoré interpretuje v prekvapivých súvislostiach“ .
Dnešná výstava „EUROPA DOMUS PACIS“ je toho svedectvom. Tlmočí myšlienky a kladie otázky, ktoré nad týmto územím rezonujú už celé storočie - od okamihu, keď po uzavretí mieru začala Európy nadobúdať nové obrysy až po dnešok. Peter Pollág je citlivý vnímateľ dávnej i súčasnej reality a jeho obrazy sú sondou do širších kultúrnych i historických súvislostí . V posledných rokoch do týchto súvislostí čoraz častejšie vsúva mnohé osobné reálie, fotografie, listy, mapy i historické dokumenty, často súvisiace aj s príbehmi jeho detstva a jeho rodiny. Otec i dedo prežili posledné vojny, to čo rozprávali a čo po nich zostalo je pre autora memento. A útržky autentických máp bývalých mocnárstiev a telo ženy ako bezbrannej obete položenej na oltár čohosi, čo nie vždy vieme definovať, by nám malo pripomenúť i našu vlastnú zodpovednosť.

Mária Horváthová, február 2018

Biografia

Narodil sa 19. februára 1958 v Levoči.
V rokoch 1977 – 1983, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a neskôr si dopĺňal štúdiá na Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci v Perugii (1980), na Akadémii výtvarných umění v Prahe (1984 – 1989) na École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži (1986 – 1987) a na Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense v Madride (1988). Po krátkom období pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa od roku 1990 venuje výlučne umeleckej tvorbe.
Peter Pollág prezentoval svoje diela na nespočetných samostatných i kolektívnych výstavách a jeho obrazy sú zastúpene vo verejných i súkromných zbierkach štyroch kontinentov. Absolvoval množstvo maliarskych sympózii a niekoľko tvorivých pobytov vo Francúzsku, Zimbabwe, Zambii, Číne, Mexiku, Izraeli, Taliansku, Grécku, Etiópií, Iráne a za svoju tvorbu získal viacero ocenení doma i v zahraničí.
Žije v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej maliarskej tvorbe, kresbe, knižnej ilustrácii i sochárskym realizáciám.