DANUBE BIENALE 2 portret | Danubiana}

II. Dunajské bienále

10. december 2011 - 29. február 2012 Medzinárodná výstava mladých umelcov z dunajských krajín
Kurátor: Eva Trojanová

V závere roka 2009 sa Danubiana prvým Danube Biennale zaradila medzi múzeá podporujúce medzinárodnú spoluprácu v oblasti umeleckej tvorby. V rozvíjaní mladého umenia vidia organizátori otvorené možnosti pre intenzívnejšie prijímanie nových podnetov a docenenie inšpiratívnych kultúrnych tradícií in situ, menovite v stredoeurópskej oblasti. Na slovenskej výtvarnej scéne je podujatie jediným medzinárodným projektom s cieľom konfrontácie aktuálnej situácie. Tohoročné druhé bienále prinesie najpodnetnejšie prínosy do súčasného diania z jednotlivých zúčastnených krajín: Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Moldavska. Mladí umelci do 35 rokov sa môžu na bienále predstaviť voľnou tvorbou – maľbou, plastikou i grafikou. Zachytenie aktuálnych pohybov dáva bienále možnosť upriamiť sa na tvorbu mladých umelcov, ktorí, nezaťažení estetickými či ideologickými bremenami tak novým spôsobom formujú vzťah umenia ku skutočnosti.

Eva Trojanová