Roller portret | Danubiana}

Posolstvá

17. november 2018 - 13. január 2019 Kurátorka: Dagmar Kudoláni Srnenská

Peter Roller patrí k tým invenčným slovenským sochárom, ktorým nerobí problém dokonale narábať s priestorom, tvarom či samotným materiálom. Od vstupu do výtvarného diania v sedemdesiatych rokoch si vytvoril osobitú asociatívnu a metaforickú reč sôch. Kameň, drevo alebo kov ho lákali rovnako. Dôležitú úlohu od začiatku hralo v jeho tvorbe svetlo. Hmotná výstavba sôch a objektov bola u Rollera filozofickou výpoveďou a svojím vonkajším prejavom vždy závislá od vnútornej konštrukcie. Svetlo prostredia, ktoré sa menilo na povrchu sochy na tiene, zdôrazňovalo a dopĺňalo svojou rôznou intenzitou kvalitu vytváraného tvaru.
Roller vplyvom japonskej kultúry, ktorú si obľúbil počas medzinárodných sympózií v Japonsku, chápal svetlo ako prejav meditatívneho prostredia obklopujúceho sochu. Sochy a objekty vyjadrujú hlboké ponorenie sa do tajov prírody a jej prirodzeného kontrastu k civilizačným zmenám. Zvládnutie imaginárneho priestoru, konštrukcia objektu pomocou línií, dutín a objemov, ich striedanie, kontrasty, ustavičné a vzájomné napätia, v konečnom dôsledku smerujú v Rollerovej tvorbe k ich rovnováhe a harmónii. Pre súčasnú výstavu sme vybrali sochárske diela, ktoré vznikali v „novom tisícročí“, teda od roku 2000 po súčasnosť. Sú to osobité posolstvá, spojenia a symbolické znaky typickej Rollerovej meditácie a filozofického uvažovania. Týmto sochárskym prácam v rokoch 1994 až 1998 predchádzali kresby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výstavy. Sú osobité práve tým, že neskôr z nich vznikali monumentálne sochy.
Peter Roller sa však kresbe systematicky venoval už od polovice osemdesiatych rokov, vždy bola neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorby. V kresbách si Roller vytváral svoj vlastný svet, v ktorom sa zlúčili filozofie starodávnych a východoázijských kultúr s našou tradíciou. Intenzívne šrafúry sa striedajú s jasnými líniami a presne vedenými čiarami. Rytmické vedenie imaginárnych prienikov vytvára tajomné priestory, akýsi nový svet civilizácie. Zabudnutej alebo možno našej?

Biografia

Profesor Peter Roller sa narodil 7. júla 1948 v Bratislave. V rokoch 1963 – 1967 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, oddelenie rezbárstva (prof. A. Drexler, L. Korkoš). V rokoch 1969 – 1975 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, oddelenie figurálneho sochárstva (prof. J. Kostka, J. Kulich, doc. A. Trizuljak) . V rokoch 1990 – 1998 bol prezidentom Nippon Clubu (Spoločnosť priateľov japonskej kultúry), ktorý zakladal. Od roku 1992 pedagogicky pôsobil ako asistent sochárstva na VŠVU. V roku 1996 bol vymenovaný za docenta a v roku 2009 za profesora. Peter Roller sa venuje monumentálnej i komornej plastike, kresbe a grafike. Veľmi závažnou etapou v živote Petra Rollera bolo pôsobenie na takmer 40 sympóziách po celom svete, spomeňme niektoré z nich: Hagi (1981, 1984) a Aio (1994) v Japonsku, Burlington (1990) v USA, Scarborough (1994) v Kanade alebo Lista Fyr (1995) v Nórsku.