homo-humanus-1708349797 | Danubiana}

Homo Humanus

09. marec 2024 - 02. jún 2024 Kurátorka: Dr. Silvie Aigner

Ústrednou témou umelca je ľudské telo. Expresívnymi líniami vytvorenými jedným ťahom umiestňuje Hannes Mlenek na plátno figurálne fragmenty, pričom vychádza z dynamiky a sily vlastnej telesnosti. Niektoré časti naznačujú telesnosť, zatiaľ čo inde sa línia rozbieha po plátne. Jeho kresby a obrazy vždy hovoria o živote ako takom a o vzťahu medzi pohlaviami, od „Extatickej meditácie“ a „Fyzickej dynamiky“ až po témy ako „Iniciácia“ a „Premena“. Človek je v pokušení spomenúť si na Michela de Montaigne, ktorý povedal: „Nepíšem o veci, ktorá trvá. Opisujem prechod.“ Toto balansovanie medzi bytím, stávaním sa, túžbou, ale aj násilím a dynamikou častého životného zápasu je hlavnou súčasťou diela Hannesa Mlenka: prekypujúce silou, vitálne, energické, robustné, vášnivé. Poznanie prírody tvorí stály referenčný bod v práci Hannesa Mlenka. Umelec však svoje diela posúva ďaleko za tento rámec, a to tak z hľadiska myšlienkového a tematického konceptu, ako aj z hľadiska ich rozmerov, ktoré si s neomylnou samozrejmosťou nárokujú vlastný priestor. K napätému vzťahu medzi odkazom na prírodu a abstraktným formálnym jazykom by som na záver rada uviedla citát z Dürera: „Lebo umenie je skutočne v prírode. A má ho len ten, kto jej ho dokáže vytrhnúť.“

Dr. Silvie Aigner, úryvok z knihy „Der Erreger“

Biografia

Hannes Mlenek sa narodil v roku 1949 vo Wiener Neustadte. Od roku 1976 je umelcom v slobodnom povolaní, žije a pracuje vo Viedni a v Dolnom Rakúsku. Hannes Mlenek bol hosťujúcim študentom na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Usporiadal nespočetné množstvo samostatných výstav a inštalácií vo Waiblingene, Salzburgu, Grazi, Viedni, Dornbirne, Wiener Neustadte, Linzi, Thalheime, Jennersdorfe, Bratislave, Benátkach, Frankfurte, Prahe, New Yorku, Londýne ... Okrem toho sa zúčastnil aj na renomovaných skupinových výstavách a veľtrhoch doma a v zahraničí, napríklad v Salzburgu, Kremse, Klosterneuburgu, Linzi, Neuhause/Suhe, Štrasburgu, Viedni, Paríži, Lyone, Rige, Oldenburgu, Dillí, Hongkongu, Karlsruhe, Pekingu, Bratislave, Eppane/Appiane, Drážďanoch, Kolíne nad Rýnom, Palm Beach, Mníchove, Norimbergu, Verone ... Diela Hannesa Mlenka sú zastúpené v mnohých verejných a súkromných múzeách a zbierkach doma a v zahraničí.