immersion-1636721842 | Danubiana}

Immersion

20. november 2021 - 13. marec 2022 Kurátor: Karel Srp

Široko koncipovaná samostatná výstava Martina Krajca na Slovensku sa koncentruje na jeho najnovšie obrazy z obdobia 2019-2021, okrem jedného, umiestneného nad vstupnou rampou, ktorý bol vytvorený už v roku 2013. Názov výstavy Immersion (Vynořování/Vynáranie) sa týka jednej z dlhodobých čŕt autorovej práce: vyjavovanie, prelínanie a prenikanie odohrávajúce sa medzi figurálnymi a zoomorfnými námetmi a ich uvoľneným znázornením založeným na prepojení bezprostredného maliarskeho gesta a kontemplatívneho výrazu. Výstava predstavuje Martina Krajca ako výrazného figuralistu, ktorý nachádza podnety v modernistickej architektúre, filme, módnej fotografii a literatúre. Výstava je rozvrhnutá do niekoľkých vzájomne na seba nadväzujúcich okruhov. Každý z nich zahŕňa jednu z hlavných tém autorovho súčasného záujmu. Išlo o pohľady do interiérov významných stavieb predznamenané šedým obrazom Váza CSH (2013), ku ktorému podklad poskytla slávna Miese van der Roheho vila a niektoré stavby z mnohých amerických case study houses, z ktorých tiež vyplynuli aj tohtoročné námety osamelých šedých sedačiek; o pružné telá modeliek, znázornených v krajných polohách, niekedy prehnutých tak, že sa až približujú k slávnemu oblúku hystérie, alebo naopak, nechtiac padnutých na schodoch, kde ich všadeprítomný fotograf zachytil; o tváre dievčat, ktoré upútavajú pozornosť autora do takej miery, že neváha zastrieť ich pôvab vrstvou vyliatej farby; o splynutí mladých žien a zvierat, v ktorom ožívajú nielen antické mytologické príbehy, ale aj ohlasy najrôznejších, stále obľúbených zápasov umožňujúcich spojiť ľudskú postavu s labuťou, býkom, kohútom a opicou. Vo všetkých týchto okruhoch Krajc dosahuje osobité súvzťažnosti, ktoré sa vymykajú ustáleným, prežívajúcim typom ich koncepcii. Výstava sa tiež venuje samostatnému znázorneniu silných zvierat v dynamickom rozmachu, uchvacujúcich svojou vyšľachtenou krásou a energiou, ku ktorým patrí i býk, odhaľujúci Krajcove hlboké zaujatie Španielskom, ojedinelé v súčasnom českom maliarstve. Výstava Immersion je navrhnutá tak, že sa v nej dá prejsť z oboch strán: je uvedená a ukončená obdobným námetom: okom mladej ženy, pozorujúcim prichádzajúceho a odchádzajúceho diváka, ktorej telo sa mení na labuť. Stalo sa symbolom premeny z ľudského na zoomorfné. Labuť sa ešte objavuje ako samostatný motív na jednom z najrozmernejších obrazov, ktorý je na tejto výstave predstavený a ktorý prináša jej vznešený, monumentálny tvar prehodnotený mnohými maliarskymi zásahmi na ojedinelú zrakovú fériu, ktorá sa nachádza na pomedzí čistej maľby. Ide o výnimočné dielo, názov ktorého – Immersion nesie aj táto výstava, ktorá vyjadruje všestrannú syntézu nepretržitej premeny maliarskeho gesta a vzájomne sa prenikajúcich motívov a ich výtvarného prehodnotenia. Obrazy Martina Krajca oslovujú strhujúcim energickým vyhotovením. Vychádzajú z kresby poskytujúcej základný kompozičný priestorový rozvrh a určujúci hlavné obrysy tiel a predmetov, ktoré sú prekryté farebnými vrstvami, ktoré stále dôraznejšie zahusťujú vymedzenú „stage“, až po ich úplné potlačenie, v ktorom sa stráca aj príležitostne vrhnutý tieň. Autor v obrazoch z posledných rokov dospieva k širším výrazovým polohám umocneným liatím farby, ktorá zakrýva a pohlcuje pôvodný výjav vyjadrený lineárnym obrysom. Priebeh svojej práce v tomto roku Krajc zovšeobecnil pod názvom Päť foriem, ktorý stručne objasňuje základné vrstvy jeho maliarskeho prístupu: kresbu, lazúru, detail, gesto a liatie. Poukazujú na postupne sa prelínajúce, na seba kladené roviny posledných prác uchovávajúcich si svoju otvorenosť voči pozadiu, z ktorého sa v priebehu vlastného aktu maľby jednotlivé vrstvy pozvoľna vynárajú.

Martin Krajc už mal v Bratislave samostatnú výstavu v roku 2015: Ženy a vtáky, River Gallery (19. 3. – 19. 4. 2015)

Karel Srp

Biografia

Maliar Martin Krajc (*1984) žije a tvorí v Prahe. Svoje štúdium zahájil odborom scénografie na SUPŠ Žižkov (1999-2003), v roku 2003 bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení v Prahe do ateliéru Michaela Rittsteina, kde v roku 2009 štúdium ukončil. Stáž v Madride, počas ktorej vyhral výtvarnú súťaž Seat Arte Emoción (2007), bola pre Krajca dôležitou skúsenosťou. Martin Krajc s majstrovskou eleganciou prechádza od konkrétneho k abstraktnému znázorňovaniu v oblastiach ako expresívne ponímanie maľby, ľahká a výstižná kresba, farebná intenzita a pevné cítenie priestoru. Bol členom maliarskej generačnej skupiny Obr., ktorá vynikla v roku 2006 a je súčasťou umeleckého združenia Firma, ktoré zahájilo činnosť spoločnou výstavou minulú jeseň v pražskej galérii Nová síň. Počas svojho pôsobenia na umeleckej scéne sa niekoľko krát predstavil samotnými výstavami v popredných českých galériách. Jeho obrazy sú súčasťou významných súkromných zbierok.