HOUSER portret | Danubiana}

THE GREAT OUTDOORS

16. november 2016 - 29. január 2017

Názov výstavy cituje termín jedného z predstaviteľov špekulatívneho realizmu, francúzskeho filozofa Quentina Meillas­souxa. Toto hnutie vymedzujúce sa voči antropocentrizmu trvá na nezávislosti sveta a vecí voči nášmu vnímaniu, voči našej perspektíve, pretože veci sa neprispôsobujú našim predstavám a jazyku, ale obsahujú čosi, čo nedokážeme pochopiť. Umelecký postoj Milana Housera sa týmto pozíciám v mnohom blíži. Nezaujíma ho umenie v jeho spoločenskej podmienenosti, ale chápe ho ako autonómne čosi mimo nás (nás = tvorcov, interpretátorov alebo divákov), ktorého črty, vlastnosti teda nie sú viazané na autorský zámer alebo divácke čítanie, ale existujú samy o sebe. Čo znamená, že sú vlastne nepoznateľné a možno o nich len špekulovať. Milan Houser nám teda predkladá obrazy, ktoré možno pozorovať či opísať, ale ktoré zámerne neponúkajú kultúrne alebo sociálne kódy, akými by sa zakotvovali do nášho sveta. Predstavujú predovšetkým povrch, vonkajšok, ktorý môžeme pozorovať a preskúmavať v jeho vizuálnej pôsobivosti a optických nuansách.
Vystavený súbor monochrómov predstavuje jeden z najreduktívnejších autorových prejavov. Pôsobí takmer „len“ ako zrkadlo odrážajúce a deformujúce diváka a okolie. Toto poňatie nám môžu pripomenúť Houserove staršie práce, ako je objekt Guľa (2002) umiestnený v Liberci, alebo vzdialene aj zrkadlá z cyklu Vanitas (2006). Rozdiel súčasného súboru spočíva v puristickejších (ale tým aj rafinovanejších) manipuláciách s priestorom. Nesprostredkúva, neodráža totiž len priestor „pred obrazom“, ale aj priestor vnútri neho. Podobne, ako má Anish Kapoor svoj esenciálny materiál v podobe červeného vosku, Milan Houser má lak s pigmentmi a farbivami, ktorého vrstvením dosahuje prekvapivé hĺbky vnútri obrazu. Divák tak môže „prepínať“ medzi dvoma režimami viditeľnosti: môže sledovať seba samotného a okolitý svet vo farebne a proporčne deformovanej forme, rovnako ako môže preostriť a dostávať sa dovnútra materiálu, a pozorovať už len jeho objem, konzistenciu a farebnosť.

Biografia

Milan Houser (*1971, CZE) sa dlhodobo venuje abstraktnej maľbe prelínajúcej sa s objektovou tvorbou. Pre jeho prístup je charakteristické skúmanie všetkých základných materiálových zložiek obrazu – blindrámu, plátna, farby. Jeho vzťah k maľbe je relatívne „nemaliarsky“ alebo skôr „ne-auretický“: používa prevažne priemyselné materiály a technológie, vytvára rozsiahle nepomenované série obrazov operujúce s pevne stanovenými formálnymi pravidlami. Dlhodobo skúma a overuje možnosti využitia špeciálne vyrábaného laku, ktorý je v súčasnosti jeho dominantným technologickým prostriedkom. Jeho obrazy vznikajú tak, že lak opakovane nalieva a necháva schnúť, aby sa z plytkých okrajov dostával k mohutnej hĺbke a komplikovaným farebným fúziám, s jednoznačným až radikálne priamym vizuálnym výsledkom. Dôležitou črtou, ktorá však narúša estetickú odosobnenosť jeho tvorby, je fakt, že obrazy vyrába výhradne „vlastnou rukou“, bez výraznejšej strojovej pomoci. Houserova tvorba je charakteristická formálnou zovretosťou a konzistentnosťou. Autor „logicky“ inklinuje k rozsiahlym a vlastne nikdy neuzavretým obrazovým sériám, v ktorých sa snaží obsiahnuť všetky nuansy spôsobov a možností, ako so svojou technológiou zaobchádzať. Milan Houser pôsobí od roku 2008 ako pedagóg na Fakulte výtvarných umení v Brne a od roku 2011 sa stal jej dekanom. Je zastúpený v štátnych a súkromných zbierkach Čechách a zahraničí.