TOLERANCE portret | Danubiana}

UMENIE TOLERANCIE

14. marec 2009 - 26. apríl 2009 Kolektívna výstava slovenského a maďarského umenia
Kurátori: Julia N. Mészáros, M. Horváthová, D. Srnenská

Projekt výstavy Umenie tolerancie chcel nielen naznačiť, ale aj podporiť vôľu po nezaujatom a slobodnom prúdení umeleckých myšlienok a vzájomnom porozumení. Práve kultúra je oblasťou, ktorá je schopná nielen propagovať, ale aj napĺňať toleranciu ako princíp. Pomerne široký panoramatický záber výstavy Umenie tolerancie – 100 slovenských a 100 maďarských súčasných umelcov je zaujímavý z viacerých hľadísk. V zásade to nebol projekt kurátorský, pretože nesledoval vývinové tencencie z výtvarných estetických hľadísk a ani nebol obmedzený na určité časové obdobie. V takto koncipovaných výstavách prichádza k výberu na základe zvolených kritérií, resp. podľa úzkeho komisárskeho zámeru. Výstava Umenie tolerancie už vo svojom názve avizovala vôľu poskytnúť priestor na prezentáciu čo najširšiemu výberu zo súčasnej scény, ktorý bol limitovaný iba priestorovými možnosťami múzea. Ďalšou a v dnešnej dobe nezanedbateľnou a aktuálnou možnosťou, ktorú výstava ponúkla, bola konfrontácia súčasného výtvarného diania na medzinárodnej úrovni. Šírka záberu i vysoký počet zúčastnených umelcov vytvorili predpoklad, že obraz, ktorý ponúkne, nebude parciálny, ale ukáže širšiu panorámu výtvarných aktivít. Výstavu Umenie tolerancie možno považovať za aktuálnu a potrebnú, pretože demonštrovala spojenie rôznosti a mnohovrstvovosť v pohľade na súčasné výtvarné dianie.