Ochrana osobných údajov

DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n. o., IČO 45737932, so sídlom Hadriánova 1632/2, 851 10 Bratislava-Rusovce (ďalej len „DANUBIANA“) chráni osobné údaje jednotlivcov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

GDPR poskytuje jednotlivcom v súvislosti s ich osobnými údajmi široký rad práv („práva jednotlivca“). Jednotlivci môžu, okrem iného podať, žiadosť o kontrolu, úpravu, odstránenie, opravu osobných údajov alebo vzniesť námietku voči ich spracovávaniu.

Nižšie uvádzame informácie o tom, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Používaním nášho webu vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení a s naším používaním súborov cookie tak, ako je opísané nižšie. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, web nepoužívajte.

Môžeme zhromažďovať a uchovávať rôzne typy informácií o vás. Závisí to od toho, ako náš web používate.

Zhromažďujeme informácie o prehliadači počítača, ako aj IP adrese a polohe príslušnej osoby, type prehliadača, operačnom systéme a navštívených webových stránkach. Ak web navštívite z mobilného alebo iného zariadenia, môžeme zhromaždiť jedinečný identifikátor príslušného zariadenia. Tieto informácie nám umožňujú zobraziť alebo formátovať relevantný obsah a služby pre dané zariadenie.

Ak si prehliadate náš web, môžeme zhromažďovať anonymné informácie o tom, kde ste a ako ho používate a navigujete v ňom. Použijeme ich na zlepšenie funkcií a prístupnosti webu pre používateľov, aby sme mohli sledovať návštevnosť webu.

Ak nám napíšete, zavoláte alebo pošlete e-mail, použijeme vaše údaje na to, aby sme vám mohli odpovedať, pričom uchováme záznamy vašej korešpondencie.

Ak online vyplníte prihlášku do nášho Klubu priateľov DANUBIANY, zbierame aj všetky údaje vyplnené pri registrácii, a to meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, prípadne informácie o škole (pri študentskej karte), a to za účelom zasielania marketingových informácií emailom alebo poštou (najmä pozvánky na výstavy, vernisáže ako aj noviniek súvisiacich s členstvom v klube, alebo o DANUBIANE a ART SHOPE – newsletter).

Informácie o vás nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu. Výnimku predstavujú prípady, kedy vaše údaje musíme sprístupniť prepravnej spoločnosti, ktorá Vám má doručiť písomnú zásielku obsahujúcu pozvánku na výstavu alebo vernisáž, prípadne iný dokument súvisiaci s členstvom v klube alebo marketingovým obsahom. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcou prepravnou spoločnosťou:

a) Slovenská pošta, a.s.

Dodávatelia prepravných služieb ako aj iní dodávatelia sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Zaväzujeme sa uchovávať vaše informácie v bezpečí a zabezpečené, pričom používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na predchádzanie ich strate alebo nepovoleného prístupu k nim.

Aké sú vaše práva?

A) Právo na prístup

DANUBIANA má na základe špecifickej žiadosti od jednotlivca tieto povinnosti:

- potvrdiť, či spracováva osobné údaje danej osoby;

- vysvetliť, prečo a ako spracováva osobné údaje danej osoby a poskytnúť osobe ďalšie podrobnosti v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov; a

- poskytnúť danej osobe kópiu osobných údajov.

B) Právo na vymazanie (tiež nazývané právo na odstránenie alebo „právo na zabudnutie“) a opravu

Jednotlivci môžu za určitých okolností požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak napríklad kedykoľvek zrušia svoj súhlas s ich spracovávaním (keď sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby). Jednotlivec môže tiež od nás vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje opravili alebo upravili, ak sú nepresné alebo neúplné.

Ak zdieľame osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom, ako je prepravná spoločnosť), musíme ju upozorniť na vymazanie alebo obmedzenie príslušných osobných údajov.

C) Právo na obmedzenie

Jednotlivci nás môžu požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov počas riešenia sťažností (týkajúcich sa napríklad presnosti osobných údajov). Keď je spracovávanie obmedzené, máme povolené uchovávať osobné údaje, ale nie ich ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa príslušná záležitosť nevyrieši. Podobne platí, že ak zdieľame osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musíme ju upozorniť na uložené obmedzenie spracovávania osobných údajov príslušnej osoby, ktoré platí až do odvolania. Po odvolaní musí byť na to upozornená aj tretia strana.

D) Právo vzniesť námietku

Jednotlivci môžu namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. DANUBIANA môže následne príslušné osobné informácie spracovávať iba v prípade, že dokáže predložiť presvedčivé právne dôvody na spracovávanie (ktoré sa určujú od prípadu k prípadu).

Jednotlivci však môžu namietať bez zdôvodnenia, ak spracovávame údaje na priame marketingové účely.

Ak sa prijme rozhodnutie o automatickom spracovávaní osobných informácií vrátane profilovania a ak toto rozhodnutie pravdepodobne bude mať právne účinky na príslušnú osobu alebo by ju mohlo významne ovplyvniť, jednotlivec má právo nepodliehať (okrem niektorých špecifických výnimiek) rozhodnutiu, ku ktorému došlo výhradne na základe daného zdôvodnenia.

E) Prenosnosť údajov

Ak jednotlivec poskytne svoje osobné údaje, má (na požiadanie) právo:

- získať kópiu daných osobných údajov; a/alebo

- ak je to technicky uskutočniteľné, požiadať o odoslanie osobných údajov organizácii tretej strany v štruktúrovanom a bežne používanom automatickom formáte.

Aký je postup v prípade žiadostí?

A) Odpoveď na žiadosť

DANUBIANA musí po vykonaní zmeny, odstránenia alebo obmedzenia komunikovať s osobou, ktorá podala žiadosť, a so všetkými tretími stranami, s ktorými jej osobné informácie zdieľala.

Informácie alebo komunikácie poskytnuté jednotlivcom na základe žiadosti musia byť:

- v stručnom, zreteľnom a ľahko pochopiteľnom aj prístupnom formáte a v jednoduchom jazyku;

- písomné (napr. list alebo e-mail); a

- ak určitá osoba podá žiadosť v elektronickej podobe (napr. e-mailom), odpoveď môžete poskytnúť tiež v elektronickej podobe (t. j. e-mailom) – ak je to možné a príslušná osoba od vás nepožaduje niečo iné.

B) Termín odoslania odpovede na žiadosť

Po prijatí platnej žiadosti musíme odoslať odpoveď „bezodkladne“, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden mesiac od prijatia žiadosti. Túto jednomesačnú lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na komplexnosť a množstvo žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Príslušnú osobu o takomto predĺžení musíme informovať v priebehu prvého mesiaca od prijatia žiadosti spolu s odôvodnením oneskorenia alebo predĺženia.

C) Náklady na odoslanie odpovede na žiadosť

Všetky informácie alebo komunikácie týkajúce sa určitej žiadosti musia byť bezplatné. Výnimku predstavujú prípady, kedy je žiadosť jednotlivca „zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná“ (napríklad v prípade opakujúcich sa žiadostí). V týchto prípadoch môžeme: (a) účtovať osobe primeraný poplatok; alebo (b) zamietnuť žiadosť.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zistiť, aké informácie o vás máme, alebo požiadať o ich kópiu. Ak od nás vyžadujete, aby sme vaše osobné údaje odstránili, mali by ste nás na to upozorniť. Ak si myslíte, že naše informácie sú nepresné alebo nesprávne, radi ich opravíme.

Ak chcete požiadať o úkony uvedené vyššie alebo máte otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných informácií, kontaktujte nás.

Vyhlásenie o súboroch cookie

Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom  a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.

DANUBIANA nebude osobne identifikovať návštevníkov a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb.